Acasă Contact
Scris este: "Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu" Matei IV, 4
 
 
 

 

 

 

Arhitectura

În Țara Românească în secolul XVII în timpul domniilor lui Matei Basarab  și Șerban Cantacuzino (1678-1688) se inaugurează o nouă etapă de căutări și de experiențe în domeniul arhitecturii bisericești. Aceste experiențe nu privesc tipurile structurale de bază, ce vor fi păstrate în continuare, ci în primul rând modificarea proporțiilor și a aparatului ornamental, sub semnul unei viziuni marcate de eleganță și de rafinament. Biserica Sfânta Treime se înscrie  în arhitectura vremii cu turla pe pronaos, armonia volumelor construite, admirabil puse în valoare de veșmântul alb al tencuielilor  pe a căror suprafață se lasă descifrate cu ușurință modenaturile arhitectonice și ancadramentele înflorite din piatră la ferestre și la ușa de intrare a biserici.  
Biserica nu se impune nicidecum prin mărimea sa, ci tocmai prin faptul că nu este o construcție grandioasă, timidă răsărind în calea trecătorilor la răscruce de drumuri.  Construcția se înscrie în tipul de plan trilobat, fiind construită din cărămidă, cu ziduri groase de un metru. (Foto)

 
 

Construcția prezintă mai multe faze:

A) Etapa originară (1679-1684)
Se compune din altar, naos și pronaos (legate spațial).
Altarul este alcătuit dintr-o absidă semicirculara la interior și pentagonală la exterior, acoperită cu o semicalotă spre est (h cheie inf = 6,80 m) și în continuare doi semicilindri decalați (h cheie inf = 6,80 m, h cheie sup = 7,10 m).
Arcul triumfal survolează catapeteasma de lemn, dar tesirea laturilor sale inferioare poate indica, ori că în vechime a fost o altă catapeteasmă de lemn mai îngustă, ori că a fost chiar una de zid.
Altarul este luminat printr-o fereastră amplasată în axul est, mărginită la exterior de ancadrament de piatră, iar la interior de glafuri drepte acoperite de un arc tronconic. Acest ansamblu al ferestrei este puțin retras față de linia peretelui interior prin intermediul unei nișe plate dreptunghiulare specifice acestui monument și o dovadă (arhitectonică) de vechime.
Exista nișa proscomidiei scobită în peretele nordic, iluminată de o ferestruică și acoperită cu un arc în semicerc (cu arhivoltă) și o nișă diaconicon acoperită cu arc, în acolada, de asemenea o firidă cu arhivoltă pe peretele dinspre sud și o altă lungă pentru cădelnița, Ia nord. În timpurile moderne a fost practicată o ușă de acces spre exterior lângă diaconicon. Altarul are pardoseala ridicată (la nivelul soleei) cu o treaptă (15 cm) față de naos.
Naosul (lățime maximă 7,80 m) este încununat de o boltă semisferică (h cheie = 8,50 m) ce reazamă prin intermediul pandantivilor pe 4 arce în plin cintru pe direcția punctelor cardinale (arcul est este cel triumfal) cu h cheie = 6,80 m.
Cele patru arce pomenite mai sus se descarcă în patru colțuri prin pile de zidărie după modelul "Cozia". În mod suplimentar, arcele nord și sud sunt întărite cu cele două abside ale naosului (acoperite cu semicalote) ce preiau împingerile laterale ale bolții.
În axul nord - sud al celor două abside sunt amplasate ferestre de tip arhaic, după modelul altarului ce au deasupra câte o supralumină simpla fără retrageri din planul pereților și astupată cu zidărie către exterior.
Zona de vest a naosului, deschisă direct spre pronaos amintește de spațiul unei "gropnițe", fără a îndeplini aceasta funcțiune. Este acoperită cu boltă în leagăn (h cheie 7,30 m) penetrată la sud și nord de arce în plin cintru (ca niște lunete) ce sprijină pe pile de zidărie.
Acest spațiu este luminat prin două ferestre identice celor prezentate, la nord și sud.
Pronaosul propriu-zis se pare că era izolat mai mult de naos decât în prezent, prin existența unui zid despărțitor și a unei uși (concluzie reieșită din sondajele arheologice). Este acoperit tot cu o boltă semisferică (h cheie = 8,30 m) ce se sprijină pe 4 arce laterale cu bazele în console înfipte în zidurile vecine și e luminat prin două ferestre (la nord și sud) după modelul originar.
În peretele nord (mai gros, de 1,40 m) este ușa și scara spre turnul clopotnița precum și un alt gol ce reprezenta vechiul acces la clopotniță, acum dezafectat De menționat ca pronaosul este puțin decroșat în exterior față de naos (model Mănăstirea Argeșului).
Intrarea în biserică se făcea prin partea de vest a pronaosului, se pare fără pridvor, printr-un superb portal din Piatră de Albești.
Fațadele au fost realizate în stilul epocii prin două registre de panouri aliniate unele lângă altele și separate de ciubuce semirotunde complexe, după modelul de la conacul Goleștilor, (având, se pare același meșter). Ferestrele prezintă ancadramente cioplite din piatră de Albești.
Forma inițială a turnului - clopotnița nu se cunoaște, cea actuală fiind proiectată în stilul epocii (la restaurarea de după 1975).

B) Etapa 1862
În fata pronaosului s-a construit o extindere a acestuia (numită în documente și al doilea pronaos ori exonartex) cu dimensiunile în plan de 5,60 x 5,10 și acoperită cu o boltă semisferică (h cheie = 8,30 m) ce reazamă pe patru arce descărcate în patru pile de zidărie (ca la naos).
Interiorul este luminat de 6 ferestre, câte două la sud și nord în partea inferioară și câte o supralumină pe aceiași pereți. În acest spațiu s-a construit un balcon din lemn pentru cor cu o scară de acces pe peretele nord.
Intrarea în biserica se făcea printr-o ușă tăiată în peretele vest. În fața bisericii există un pridvor mic cu doi stâlpi de sprijin.

 
 

C) Etapa sec. XX (după 1975)
În fața bisericii a fost demolat vechiul pridvor și a fost zidit un altul, mult mai spațios (2,45 x 5,30), având în față 4 stâlpi de piatră (inclusiv capitelele și balustrada) și cinci arcade în formă de mâner de coș (trei la vest, câte unul la sud și nord).
Execuția acestui pridvor, deosebit de îngrijită, preia din arhitectura fazei inițiale (modenatură, cornișa, etc...).
Spațiul interior e acoperit cu o boltă mănăstireasca foarte pleoștită fiind înălțată în mijloc de o boltă semisferică (h cheie = 4,80 m).
Ancadramentele originare ale ferestrelor au fost reamplasate la locul lor, iar pentru celelalte ferestre s-au cioplit ancadramente de piatră similare, dar simplificate.

Portalul originar a fost amplasat la intrarea în exonartex (1862), completându-se piesele lipsa. A fost refăcut turnul clopotnița și modenatură fațadelor, inclusiv cornișele. De menționat ca fațadele etapei 1862 au fost decorate în stilul inițial al bisericii cu registre și ciubuce semirotunde, soluție corespunzătoare din punct de vedere estetic, dar nu și istoric. Au fost înlăturate tencuielile de la soclu (cu ciment, din 1943) și trotuarul gros de beton.
Acasă | Istoric | Sfânta Treime | PreoțiProiecteFotoArticole | Donații | Legături | Contact
© 2009 - 2015 Parohia Sfanta Treime Pitesti. contact: Preot paroh Costache Marius Zeron webdesign: Pr. Duminică Octavian